Madhyasth Samiti

Name    

Name of the student

Roll No. of the committee

Mobile No.

Knowledge Band

Deveshvari Bhatt

1430

9099298535

 

Minesh Rawal

2104

9726058635

Nature Club

Jagrutkumar Brahambhatt

1101

 

 

Khushi gohel

1140

 

Sports

Keval Shah

2059

8264938759

 

 Darshana Patel

1052

7016431664

Fine Arts Band

Bhumi Desai

2336

 

 

Chandni Patel

3452

 

Music and Dance

Hafsa saiyad

3484

 

 

Archy Patel

 

 

Acting Band

Hinal Macwana

3428

 

 

Jayesh Parmar

 

 

Creative Band

Jyoti Rathod

3480

9574573697

 

Shilpa Pal

2158

9974845880

Class Representatives Semester -I

Ankit Prajapati

1027

 

 

Darshana Patel

1052

 

 

Vishvajeet Gadhvi

1304

 

 

Ritika Patel

1241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester-III

Bindu Parekh

2039

 

 

Parth Solanki

2076

 

 

Adarsh Prajapati

2332

 

 

Devanshi Rajput

2337

 

Semester-V

Palak Brahambhat

3007              

 

 

Vandan Patel

3045

 

 

Jitendra Sodha

3321

 

 

Hetal Chauhan

3125

 

 

Heena Chatwani

3408

 

 

Nisarg Brahambhat

3403

 

 

Teerth Prajapati

3636

 

 

Sondagar Riddhi

3651

 

M.Sc.- Semester-I

Mayank Parmar

4052

 

 

Jinal Prajapati

4139

 

Name    

Name of the student

Roll No. of the committee

Mobile No.

Knowledge Band

Deveshvari Bhatt

1430

9099298535

 

Minesh Rawal

2104

9726058635

Nature Club

Jagrutkumar Brahambhatt

1101

 

 

Khushi gohel

1140

 

Sports

Keval Shah

2059

8264938759

 

 Darshana Patel

1052

7016431664

Fine Arts Band

Bhumi Desai

2336

 

 

Chandni Patel

3452

 

Music and Dance

Hafsa saiyad

3484

 

 

Archy Patel

 

 

Acting Band

Hinal Macwana

3428

 

 

Jayesh Parmar

 

 

Creative Band

Jyoti Rathod

3480

9574573697

 

Shilpa Pal

2158

9974845880

Class Representatives Semester -I

Ankit Prajapati

1027

 

 

Darshana Patel

1052

 

 

Vishvajeet Gadhvi

1304

 

 

Ritika Patel

1241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester-III

Bindu Parekh

2039

 

 

Parth Solanki

2076

 

 

Adarsh Prajapati

2332

 

 

Devanshi Rajput

2337

 

Semester-V

Palak Brahambhat

3007              

 

 

Vandan Patel

3045

 

 

Jitendra Sodha

3321

 

 

Hetal Chauhan

3125

 

 

Heena Chatwani

3408

 

 

Nisarg Brahambhat

3403

 

 

Teerth Prajapati

3636

 

 

Sondagar Riddhi

3651

 

M.Sc.- Semester-I

Mayank Parmar

4052

 

 

Jinal Prajapati

4139